เอเวอร์เทคTM เอชเอ็ม-130
สารเติมแอสฟัลท์ผสมร้อนอุณหภูมิต่ำ

สารช่วยการยึดเกาะของแอสฟัลท์
สำหรับการก่อสร้างถนน การซ่อมและการดูแลถนน

 

คุณสมบัติสินค้าและประสิทธิภาพ


เอชเอ็ม-130 เป็นสารป้องกันการลอกซึ่งช่ วยผลิตคอนกรีตแอสฟัลท์ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสหรือน้อยกว่าและทำให้อัดแน่นที่ 90-100 องศาเซลเซียส ในการสร้างหรือดูแลถนน นับเป็นการลดลงของอุณหภูมิอย่างมีนัยสำคัญต่อการผสม การลาดยาง และขั้นตอนการอัด เมื่อเทียบกับเอชเอ็มเอแบบดั้งเดิมที่ 180 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า เป็นผลให้เอชเอ็ม-130 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก เนื่องมากจากการลดพลังงาน มีแก๊สของเสีย ละอองปล่อยออกมาในระดับต่ำที่สุด และมีอาร์เอพีปริมาณมาก (ทางลาดแอสฟัลท์แบบนำกลัยมาใช้ใหม่)

เมื่อเปรียบเทียบกับเอชเอ็มเอแบบดั้งเดิม สารเติมแอสฟัลท์เอเวอร์เทคTM เอชเอ็ม-130 มีข้อดีดังต่อไปนี้:

การยึดเกาะ ในขั้นตอนการผสม จะทำที่อุณหภูมิ 30-50 องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิเอชเอ็มเอแบบดั้งเดิม สารเติมเอชเอ็ม-130 จะลดความหนืดของแอสฟัลท์ช่วยให้เคลือบส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้เร็วขึ้น พร้อมเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มความเหนียวของแอสฟัลท์ต่อส่วนผสมอีกด้วย

ความปลอดภัยบนท้องถนน มีการทดสอบความไวต่อน้ำเอเอเอสทีเอชโอ ที-283 หลังจากการจุ่มก้อนแอสฟัลท์ลงในน้ำ จากข้อมูลพบว่า ก้อนที่มีเอชเอ็ม-130 มีอัตราส่วนความทนต่อแรงดึงทางอ้อมสูงกว่ากลุ่มเอชเอ็มเอดั้งเดิมถึงร้อยละ 10 ดังนั้นเอชเอ็มเอ-130 จึงมีความสามารถในการกำจัดการเกิดหลุมที่ผิวถนนได้ดีกว่า ผลที่ได้คือความปลอดภัยบนท้องถนนที่เพิ่มมากขึ้น

ความทนต่อแรงดัน ผลการทดสอบแรงดันแสดงให้เห็นว่าก้อนคอนกรีตที่มีสารเติมเอชเอ็ม-130 สามารถทนแรงดันได้มากกว่าก้อนแบบดั้งเดิมได้มากกว่าร้อยละ 20 ทำให้ถนนสามารถทนต่ อแรงดันสูงจกการจรจรหนาแน่นได้

ความเสถียรทางความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับเอชเอ็มเอดั้งเดิม แอสฟัลท์ที่มีเอชเอ็ม-130 สามารถเก็บในที่อบอุ่มได้ 10-14 วันโดยคุณสมบัติกี่ยืดและการป้องกันการลอกยังคงเดิม

ค่าทำถนน สารเติมเอชเอ็ม-130 ช่วยลดระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในขั้นตอนการผสมลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลให้ประหยัดพลังงานและแรงงานได้มาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างและซ่อมถนนลดลง

อายุถนน ไม่เพียงมีคุณสมบัติเหมือนเอชเอ็มเอ (ซึ่งเพิ่มความทนทานและความเป็นหนึ่งเดียวของถนน แม้ต้องพบการจราจรที่คับคั่งและสภาพอากาศที่เลวร้าย) ถนนที่สร้างด้วยเอชเอ็ม-130 จะมีรอยแตกน้อยกว่าเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า

สุขภาพแรงงาน สุขภาพแรงงานดีขึ้นเนื่องจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการปล่อยแก๊สของเสียในระหว่างการผลิตและการลาดยาง โดยเฉพาะในอุโมงค์และบริเวณปิด

การขยายฤดูกาลลาดยาง สารเติมเอชเอ็ม-130 ช่วยลดอุณหภูมิการผสมและการลาดยาง ซึ่งช่วยให้ถนนคงอยู่ตลอดฤดูกาล

ผลการทดสอบ


หลังจากทดสอบการทนแรงอัดที่แม่นยำในห้องทดลองของกระทรวงคมนาคมประเทศไทย รายงานข้อมูลยืนยันผลดังนี้:

การทดสอบแรงดัน ก้อนคอนกรีตที่มี สารเติมเอชเอ็ม-130 ทนต่อแรงดันได้มากกว่าก้อนเอชเอ็มเอแบบดั้งเดิมมากกว่าร้อยละ 20

เวลาในการผสม สารเติมเอเวอร์เทคTM ช่วยเร่งขั้นตอนการผสมแอสฟัลท์และส่วนผสม ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิการผสมลงได้ 30-50 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสามารถในการผลิต

ทดสอบความไวต่อน้ำ – การทดสอบเอเอเอสทีเอชโอ ที-283 ได้ถูกจัดทำขึ้นหลังจากจุ่มก้อนแอสฟัลท์ลงในน้ำ จากข้อมูลพบว่า ก้อนที่มีเอชเอ็ม-130 มีอัตราส่วนความทนต่อแรงดึงทางอ้อมร้อยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับก้อนที่ไม่ถูกจุ่มน้ำ

การใช้งานและปริมาณการใช้


ปริมาณสารเติมที่จำเป็นคือประมาณร้อยละ 1.5 ถึง 2 ของปริมาณแอสฟัลท์ทั้งหมดที่ใช้ เพียงผสมสารเติมเอชเอ็ม-130 ตามจำนวนที่แนะนำกับแอสฟัลท์หลอมละลายแบบร้อนเพื่อสร้างส่วนผสมแอสฟัลท์ร้อน หลังจากการผสม ก็สามารถนำมาใช้สร้างหรือซ่อมแซมถนนได้